Algemene voorwaarden


Zo helder mogelijk!


Is er iets niet duidelijk?
Aarzel dan niet en contacteer ons!

1. Algemene info

De algemene voorwaarden worden beschouwd als aanvaard bij het geven van een opdracht of het aanvaarden van een offerte van MRWebdesign. Alleen schriftelijk kan eventueel afgeweken worden van de algemene voorwaarden.


2. Prijzen en offertes

Alle offertes zijn 14 dagen geldig na opmaakdatum. Deze zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Wij behouden ons het recht om de prijzen eenzijdig te wijzigen. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.


3. Contractduur

Tenzij anders overeengekomen, worden alle specifieke overeenkomsten voor een contractduur van 1 jaar aangegaan. Deze worden automatisch hernieuwd voor een duurtijd van 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden. Wanneer u als klant de overeenkomst niet wil verlengen moet u ons hier ten laatste 2 maand voor het einde van de contractduur van de overeenkomst van op de hoogte stellen.


4. Aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor onrechtstreekse schade als gevolg van gerechtelijke stappen die door derden ondernomen zijn tegen de klant. Bijvoorbeeld verlies van klanten, verlies van reputatie, verlies van data, commerciƫle en/of financiƫle verliezen, enz. Als klant bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schending van auteursrechten en van de inhoud die u aanlevert aan ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit interventies van ons in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen.


5. Leverings- en protesttermijnen

De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van de goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan ons. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


6. Betaal- en protesttermijnen

Een factuur waarop niet binnen de 7 dagen geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 50 euro en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


7. Hosting services

De hostingdiensten die wij bieden via Transip worden door MRWebdesign aan de klant verstrekt per jaar mits het betalen van de nodige kosten die hierbij horen. Als de klant elders zijn site wil laten hosten staan wij niet in voor de migratie hiervan.


8. Onze partners

Als wij beroep doen voor de klant op externe partijen gelden altijd de algemene voorwaarden van deze partijen voor de klant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze partners en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor wij op hen beroep doet. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de verantwoordelijke. De klant zal ons vrijwaren voor aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor u als klant. Als klant blijft u eigenaar van uw domeinnaam maar wij behouden ons wel het recht om deze te blokkeren indien er nog openstaande facturen zijn.


9. SSL certificaat

De klant kan beroep doen op het gratis SSL certificaat dat door onze partner, TransIP, ter beschikking wordt gesteld. Als u als klant beroep doet op deze gratis dienst verklaart op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van de uitgever van de certificaten.


10. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan derden. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan ons worden meegedeeld per mail of briefwisseling. Dit om alle communicatie misverstanden te voorkomen.


11. Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.


12. Bevoegde rechters

Omtrent alle betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.